Wellness reglement

 • U kan steeds 15 min op voorhand aankomen voor een korte rondleiding en uitleg, zo kan u maximum genieten van uw gereserveerde tijd.
 • Geen badkleding of boxershorts in sauna's of jacuzzi dragen, zeep- en zweetresten blijven in badkleding zitten en zijn nefast voor een goede hygiëne. Draag ook steeds badslippers. Schoenen dragen is verboden in de ganse accommodatie.
 • Onze sauna is gelegen op een rustige en landelijke locatie. Veroorzaak daarom geen overdreven lawaaihinder.
 • Muziek op de buitenterrassen is niet toegestaan.
 • Gelieve niet te roken in de wellness.
 • Eigen dranken en voedsel is niet toegestaan.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.
 • Netheid en hygiëne in het saunacomplex is onze hoofdbekommernis. Wij rekenen op uw medewerking!
 • Glas gevallen ? Kan gebeuren ! Verwittig ons, zodat we alles netjes kunnen opruimen. Op die manier kan de volgende klant zich niet verwonden.
 • Elke overtreding kan leiden tot een contante betaling van de aangebrachte schade.
 • We vragen vriendelijk u aan de afgesproken tijd van uw sessie te houden, bij laattijdig aankomen kan u deze verloren tijd niet op het einde verlengen vanwege de volgende bezoekers.
 • De betaling gebeurt cash of met Payconiq bij het verlaten van het saunacomplex.
 • Gebruik Finse sauna:
  Voor aanvang en na de saunabeurt steeds douchen. Leg steeds een handdoek onder het volledige lichaam om de banken te beschermen. De opgietemmer is steeds gevuld met een lekker geurend extract en daarom zijn eigen extracten niet toegestaan ook geen dranken of voedsel nuttigen in de sauna. De deur moet steeds gesloten zijn anders is oververhitting van het warmtetoestel mogelijk.
 • Gebruik infrarood sauna:
  Voor aanvang en na de saunabeurt steeds douchen. Leg steeds een handdoek op het zitgedeelte om de banken te beschermen. OPGELET! de handdoek mag niet overhangen vanwege de straler onderaan ook geen handdoek onder de voeten dat is eveneens een straler. De instellingen mogen niet gewijzigd worden. De stralers mogen indien u dat wenst volgens uw behoefte aan of uit geschakeld worden door het zwarte knopje naast de straler te gebruiken.
 • Gebruik jacuzzi:
  Voor aanvang steeds douchen.
  De instellingen van de jacuzzi mogen niet gewijzigd worden, roken is niet toegestaan in de jacuzzi.

 • Wellness De Landshoeve kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het saunacomplex en zal dus ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. De Landshoeve kan ook niet verplicht worden om een schadevergoeding te betalen. Bij een reservatie verklaart U zich akkoord met onze huisregels.

Algemene voorwaarden

Art. 1: De Voorwaarden
1.1 Een gemaakte reservatie, telefonisch, via mail of ter plaatse wordt steeds als definitief beschouwd.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder – De Landshoeve – Kamperstraat 32 – 9630 Rozebeke – en de klant die het persoonlijk genotsrecht van de ruimtes van De Landshoeve bekomt voor een zekere tijd tegen een nader te bepalen prijs. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn alle bezoeken aan De Landshoeve aan de volgende voorwaarden onderworpen. De toepassing van de algemene voorwaarden van De Landshoeve worden door de klant aanvaard door het beroep te doen op de diensten van De Landshoeve. Deze voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de klant via de website.
1.3 De Privé sauna is voorzien van een infrarood sauna, Finse sauna, jacuzzi, koude en warme regendouche, relaxruimte en minibar. Prive te huren vanaf 1 pers. tot 4 pers. maximum.

Art. 2: De Overeenkomst en Reservaties
2.1. De overeenkomst kan bestaan uit reservatie of aankoop van producten.
2.2 Een reservatie kan op de volgende 3 manieren gebeuren: 1) Ter plaatse, 2) per telefoon, 3) per email. Van zodra de reservatie is bevestigd, komt de overeenkomst tot stand. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat de klant zich akkoord verklaart met de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden. De Landshoeve bevestigt steeds de gesloten overeenkomst via e-mail, binnen een redelijke termijn na periode van de reservatie, zijnde het sluiten van de overeenkomst. Deze gegevensdrager, zijnde een e-mail, dewelke door de consument kan worden opgeslagen en aldus steeds worden geraadpleegd omvat alle gegevens van de reservatie, identiteit van de klant, het tijdstip van de reservatie, de duur van het gebruik en genot van de accommodatie, de aard van de accommodatie, het akkoord van de consument met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst en de erkenning van de algemene voorwaarden, zulks bij toepassing van art. VI.46 § 7 WER.
2.3 Iedere reservatie zal door De Landshoeve worden bevestigd via email, daarom verzoekt De Landshoeve bij reservatie het Adres, GSM-nummer en e-mailadres van de klant mee te delen.
2.4 De reservatie wordt door De Landshoeve steeds als definitief beschouwd, ongeacht op welke wijze deze reservatie werd gemaakt : Ter plaatse, telefonisch of via mail.
2.5 Bij een last minute reservatie dient de volledige som ter plaatse contant te betalen.
2.6 Is de klant in het bezit van een Cadeaubon, dan dient deze tijdens het maken van de reservatie te worden bijgebracht.
2.7 Aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt en nooit combineerbaar met eventuele andere kortingen of pakketten in arrangement vorm.
2.8. Indien de klant een aankoop doet via de website of telefonisch voor niet beroepsmatige doeleinden, kan hij afzien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, zonder nadere motivering en zonder kosten. De klant dient de herroeping te doen aan het adres van De Landshoeve per e-mail. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reservaties binnen de 7 dagen of last-minute reservaties. Evenmin is dit recht van toepassing op reeds verbruikte goederen en diensten. De Landshoeve houdt zich het recht voor reservaties te weigeren en zal de klant hieromtrent per e-mail informeren. Indien de klant uit hoofde van de overeenkomst een vordering tot terugbetaling heeft tegenover De Landshoeve, heeft de klant recht op dezelfde vergoeding in geval De Landshoeve in gebreke zou blijven de terugbetaling uit te voeren nadat zij hiertoe door de klant werd aangemaand.

Art. 3: Prijzen en Tarieven
3.1 De prijs is afhankelijk van het aantal personen, het aantal uur en het tijdstip. Behoudens andersluitende overeenkomst zijn deze tarieven van toepassing. De tarieven zijn per tijdsblokken en minimaal 3uur.
3.2. Voor de reservatie ziet de klant bij een online boeking de prijs die voor elke dienst wordt aangerekend. Indien de klant alle stappen online voltooit om de reservatie te bevestigen, ontvangt hij een bevestigingsmail met het bedrag, zijnde de prijs met al dan niet het te betalen voorschot.
3.3. Consumpties aangekocht door de klant ter plaatse zijn nooit in de prijs begrepen en worden steeds afzonderlijk afgerekend.
3.4. De prijzen van De Landshoeve zijn steeds inclusief BTW voor de particuliere klanten. Voor Ondernemingen zijn de prijzen exclusief BTW.

Art. 4: Voorschot en Betaling
4.1 De gebruiksovereenkomst is steeds geldig en definitief, ook wanneer er geen voorschot werd betaald. De betaling van het voorschot maakt geen opschortende voorwaarde uit. De omvang van het voorschot wordt bepaald op het ogenblik van de reservatie, doch beloop minstens 50% van de bedongen prijs.4.2 Als er tussen de reservatiedatum en gebruiksdatum meer dan 4 kalenderdagen verlopen, dient de gebruiker het voorschot onmiddellijk over te maken, dit op de dag dat de reservatie werd gemaakt.
4.3 Als er tussen de reservatiedatum en gebruiksdatum minder dan 4 kalenderdagen verlopen, dient de gebruiker het volledige bedrag ter plaatse contant te betalen.
4.4 Het voorschot kan men op 2 manieren betalen. Via een overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding van het reservatienummer of contant ter plaatse.4.5 Als de klant gebruik maakt van een overschrijving, waarvan de mogelijkheid bestaat dat dit niet de dag van reservatie op onze rekening staat, dient hij/zij hiervan een bewijs door te mailen of mee te brengen en voor het complex in gebruik wordt genomen te tonen aan de onthaalverantwoordelijke.
4.6 De Landshoeve behoudt zich het recht om de reservatie van de klant éénzijdig te annuleren indien één van de bepaalde voorwaarden , hier besproken, niet voldaan zijn.4.7 De Landshoeve betaalt geen voorschotten terug, enkel en alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen wel: - Het voorschot van klant werd niet op tijd op de rekening van De Landshoeve ontvangen en de klant bracht op het moment van de sessie geen bewijs van betaling mee zodat hij/zij het totaalbedrag als nog ter plaatse diende te betalen, De Landshoeve diende de reservatie wegens een technisch defect of een andere onbepaalde reden, te annuleren of te wijzigen.4.8 Voorschotten worden,indien bovenstaande uitzonderlijke punten van toepassing zijn, zonder intresten, ten laatste de 60e kalenderdag, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het voorschot, aan de klant terug betaald.4.9 De Landshoeve behoudt zich het recht voor om reservaties eenzijdig te annuleren indien volgens onze, of een andere database, een klant zich bij eerder gemaakte reservaties niet hield aan de gemaakte afspraken.4.10 Als de klant niet betaalt na het beëindigen van de saunasessie , is de klant – zonder nadere ingebrekestelling – een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaand saldo alsmede een voorzienbare forfaitaire schadevergoeding van 10% op het saldo.

Art. 5: Annulatie
5.1 Afspraken kunnen enkel geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen voor de afspraak, dit zonder kosten. De klant is niet meer gerechtigd om de reservartie te annuleren, binnen de 7 dagen na de gereserveerde sessie.5.2.. De klant kan de reservatie zelf annuleren via de website, maar ook dan blijven onze voorwaarden van toepassing. De annulatie dient alleszins schriftelijk te gebeuren via e-mail.
5.2 Voorschotten worden nooit terug betaald, indien de annulatie geschiedt binnen de 7 dagen na reservatiedatum.
5.3. De reservatie kan slechts 1 keer verplaatst worden, zulks in functie van de beschikbare data en na goedkeuring door De Landshoeve
5.4. Laattijdigheid op de reservatie resulteert niet in een verlenging van de gereserveerde duur.
5.5. Indien de klant niet komt opdagen (no-show) op de geresevereerde datum, is deze de prijs verschuldigd.
5.6. De klant kan zich niet beroepen op situaties zoals ziektes, slecht weer, autopech, zwangerschap om een annulatie te rechtvaardigen.
5.7. Indien DE Landshoeve geenszins haar verbintenissen nakomt, gelden dezelfde bepalingen evenzeer voor haar.

Art. 6: Betaling
6.1. Facturen gericht aan Ondernemingen en Particulieren zijn betaalbaar binnen de 8 dagen Het niet betalen van de facturen op de vervaldatum, geven van rechtswege aanleiding tot het betalen van een verwijlintrest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag. Elke begonnen maand, geldt als een volledige maand. Het niet betalen van 1 factuur, maakt alle nog niet eisbare facturen t.a.v. de klant van rechtswege eisbaar. Facturen dienen op straffe van verval te worden geprotesteerd binnen de 5 dagen.